Samverkan mellan skolan och arbetslivet

Under ett antal fredagar har gymnasieelever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg varit medskapande i olika workshops tillsammans med tjänstepersoner i kommunen. Syftet är att skapa en trygg och inkluderande kommun för alla där ungas tankar, idéer och handlingskraft tas till vara och berikar utvecklingsarbetet. 

Eleverna har fått lära sig om barnkonventionen, om kommunens arbete med tryggare Trelleborg, om kommunens hållbarhetsarbete, exempelvis kopplingen mellan trygga stadsmiljöer och biologisk mångfald/ekosystemtjänster samt kommunens arbete med målen i den gemensamma kretsloppsplanen. Vidare har de fått samtala om ungas psykiska hälsa och välbefinnande och slutligen fått veta mer om hur säkerhets- och trygghetsarbetet fungerar och hur trygghetsvärdarna arbetar i kommunen. De har samtidigt fått syn på många yrken och möjligheter inom arbetslivet. Lär mer om uppdraget här: “Gemensamma krafter skapar ett tryggare Trelleborg”  – Trelleborgs kommun

Miljödikter – att dikta om en plats

Framöver väntar ett poetiskt äventyr som syftar till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling samt stärka deras medskapande i kommunens förbyggande trygghetsarbete.

Eleverna, som läser svenska och svenska som andraspråk med en hållbarhetsprofil, ges förutsättningar att omsätta kunskaperna de tillägnat sig under olika workshopar i ett nytt sammanhang och genom diktandet ge röst kring hur de vill se framtidens säkra, trygga och inkluderande stad.

Eleverna kommer att läsa och samtala om dikter och därefter ge sig ut på vandring i staden och hitta platsen de vill utgå ifrån i sitt eget diktskapande – och känna in platsen med alla sinnen. De kommer också att läsa texter som berör trygghet i skolan och i samhället utifrån ett demokratiskt och jämlikt perspektiv (Agenda 2030). Eleverna får testa på att skriva sinnesdikter som kopplas till en trygg, säker och inkluderande stad. (Inspiration för miljödikter presenteras i boken “Guide till att läsa och skriva poesi” av Jenny Edvardsson) Eleverna skriver så kallade “tvillingdikter”, dvs. skriver dikterna både på modersmålet och på svenska respektive på svenska och på engelska. Under poesifestivalen våren 2022 kommer dikterna att ingå i en utställning och förmedlas muntligt på scen inför publik.

Diktens rubrik är platsen, exempelvis Stadsparken

Rad 1 ska handla om vad eleven ser

Rad 2 ska handla om vad eleven hör

Rad 3 ska handla om vad eleven känner

Rad 4 ska handla om vad eleven önskar

Rad 5 ska vara en sammanfattande mening

Elever blir medskapande läsare av poesi om de får kommunicera kring poesi som poesi genom gemensam läsning och samtal följt av kreativa uppgifter och eget skrivande. […] Flerspråkighet kan vara en tillgång i samband med poesiarbete. En av skolorna i projektet Intensivsvenska för nyanlända tonåringar (2016-2019) arbetade med temat ”Mina språk” och använde då så kallade tvillingdikter, det vill säga dikter på elevernas språk som var översatta till svenska.

Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan av Ann Boglind och Anna Nordlund