Nytt läsår innebär alltid nya möjligheter! Ett medskapande i Sustainable Poetry öppnar upp för möjligheten att komma igång eller att ta ytterligare ett kliv framåt i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Läsårets tema är demokrati med fokus på barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid, vilket kopplas samman med det nationella firandet av Demokratin 100 år i Sverige. Läs mer om poesiutmaningen: DEMOKRATIN 100 ÅR! – Hur vill barn och unga påverka demokratins utveckling och framtid?

Gör undervisningen målmedveten!

Det finns flera anledningar till varför du/ni ska göra undervisningen målmedveten, exempelvis därför att barn och unga vill vara med och påverka sin framtid. Ett talande exempel är Greta Thunbergs initiativ “Skolstrejk för klimatet” som inspirerat och engagerat miljontals barn och ungdomar i klimatfrågan. Ytterligare en anledning, som också beskrivs i texten Globala målen i undervisningen av Lotta Dessen Jankell (ingår i Skolverkets modul Hållbar utveckling) är att utbildning har en nyckelfunktion i genomförandet av Agenda 2030 och samskapandet av en hållbar framtid. I relation till det kan det vara värdefullt att komma ihåg att när vi som lärare arbetar med globala målen tillsammans med våra elever i undervisningen arbetar vi med samma mål och vision som lärare och elever i hela världen. Vi har ett gemensamt ansvar och ett tydligt uppdrag att erbjuda alla barn och unga en undervisning med kvalité för en hållbar framtid (sid 2.)

Genom att göra målen synliga för barn och unga får de tillgång till representationer av världens gemensamma utmaningar, vilket ger en god grund för att samtala och diskutera om olika perspektiv och handlingsalternativ, tydliggöra konsekvenser och finna bättre lösningar. De ger också en god grund för barn och unga att föreställa sig olika framtidsbilder och sätta ord på sina tankar och idéer genom kreativt poesiskapande för en hållbar framtid. På vilket sätt representerar de globala målen verklighetens utmaningar? Vilka aktörer lyfts fram för att lösa problemen och hur ska det gå till? Vilka målkonflikter finns det? Vilka perspektiv är framträdande och vilka hamnar i skymundan? Vilken roll har enskilda nationer och individer i detta? (sid. 3)

Utforska inspirerande representationer

Att arbeta med de globala målen i undervisningen bidrar till att barn och unga förstår att de ingår i ett större sammanhang där alla har en röst och kan gemensamt bygga kunskaper och samskapa framtiden på hållbar väg. Det finns många inspirerande aktiviteter att välja mellan för att synliggöra de globala målen i undervisningen, exempelvis aktiviteten “korten på bordet” som finns presenterad på www.globalamalen.se Barn och unga kan förslagsvis välja ett mål, diskutera hur de i sin vardag kan hjälpa till att uppnå detta mål och sätta ord på förnyelser genom poesi. Ett annat sätt att introducera de globala målen i undervisningen och inspirera till poesiskapande kan vara genom film, musik och foto: “Jag är en siffra att räkna med”, “Sjung för sjutton”, We the people for the global goals och fotoutställning om de globala målen. Ett tredje alternativ är att gemensamt läsa och samtala om målen utifrån dikter skapade av barn och unga, exempelvis i antologierna Poesi för en hållbar framtid och Drömmar för en hållbar framtid.

Att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen är således ett kreativt sätt för barn och unga att närma sig de globala målen, kombinera olika kunskaper, förstå något på ett nytt sätt och utforska nya lösningar på lokala och globala utmaningar. Det handlar också om att stärka deras förmåga att kommunicera, visualisera och presentera sina tankar och idéer genom poesi för att nå fram till mottagare utanför skolan och därmed bidra till samskapandet av en hållbar framtid.

Illustration: Liam Rayner Åkeson