Hur mår demokratin i dag? Vad har barn och unga för idéer och tankar för att främja och stärka en levande demokrati? Vilken roll spelar demokratin i samskapandet av en hållbar framtid?

Att värna demokratin är viktigare än någonsin och barn och unga har rätt att göra sina röster hörda och bli lyssnade till i frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med firandet av demokratin 100 år bjuder Sustainable Poetry in alla barn och unga i förskolan, grundskolan, gymnasiet och unga vuxna upp till 25 år till ett demokratiskt poesiäventyr som bland annat ska mynna ut i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid av barn och unga.

Var med och skapa rum för barns och ungas medskapande i demokratin! – Leave no one behind

Poesiutmaningen innebär att alla barn och unga ges möjlighet att lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter, och genom demokratiska arbetsprocesser och elevinflytande öva sig i vad demokrati innebär samt göra sina röster hörda för demokratin genom att skapa dikter som skildrar deras tankar om demokratin nu och framåt. Det innebär att alla förskolor och skolor i Sverige kan samlas för en stark demokrati, lära av och med varandra och värna det demokratiska samtalet och demokratins utveckling och framtid.

En avgörande pusselbit i poesiutmaningen är vuxna förebilder såväl i som utanför skolan som kan skapa möjligheter för barn och unga att inkluderas i demokratin. I förskolans, skolans och fritidshemmets styrdokument framgår hur undervisningen och annat arbete i verksamheten ska skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla demokratisk kompetens och därmed kunna påverka sina livsvillkor och aktivt delta i samhällsutvecklingen (se Skolverket). Vuxna utanför skolverksamheten är också viktiga aktörer för att stärka barns och ungas möjligheter till medskapande i demokratin. Det handlar bland annat om hur barnkonventionen kan förverkligas i praktiken. Hämta inspiration för hur ett sådant samskapande kan gå till: Främja livslångt lärande – Co-creation

Demokratiska lärprocesser – barn och unga får öva sig i vad demokrati innebär

Vad är viktigt för oss att tänka på och göra, för att våra barn och unga ska kunna leva ett bra liv idag och i framtiden? Lärande om demokrati måste förenas med att eleverna får uppleva och göra demokrati i trygga miljöer. Genom att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen förenas demokrati- och kunskapsuppdraget till en helhet. Samtidigt som demokratiska värderingar stärks utvecklas också kunskaper så att barn och unga aktivt kan delta i samskapandet av en hållbar framtid. Dessutom är det språkutvecklande – pedagoger, lärare och skolbibliotekarier kan tillsammans inkludera barn och unga i ett jämställt, demokratiskt och kritiskt språkarbete – critical literacy. Alla medskapare i projektet designar sin väg mot det gemensamma målet, vilket också öppnar upp för pedagogisk mångfald – flera vägar mot samma mål där en mångfald av åsikter och idéer får blomma ut.

Poesifestivalen – forum för demokrati och en demokratiskt mötesplats för alla

Den digitala poesifestivalen som arrangeras av Sustainable Poetry varje år i samband med firandet av Världspoesidagen den 21 mars knyter ihop alla medskapare i en lärande gemenskap och skapar nya berättelser om framtiden. Tillsammans lyfter vi barns och ungas röster i det offentliga samtalet så att deras olika perspektiv, åsikter och idéer synliggörs och blir lyssnade till. Alla medskapare ansluter på valfritt sätt till det gemensamma firandet av Världspoesidagen genom att dela aktiviteter i det fysiska rummet och i sociala medier såväl inför, under och efter firandet. Vi länkar samman oss med följande hashtag #sustainablepoetry. Meddela gärna ert medskapande här: kontakt så att vi inte missar att synliggöra ert värdefulla samskapande med barn och unga. Inspireras av olika exempel som tidigare genomförts: Världspoesidagen. Ett tips är att knyta poesiutmaningen till pågående aktiviteter som genomförs i olika kommuner för att uppmärksamma demokratin 100 år – en nationell kraftsamling för demokratins framtid.

Inspirera och inspireras – Delakulturen blomstrar

I samband med den internationella dagen för demokrati (15 september) publiceras en digital handledning för pedagoger och lärare som vill arbeta med poesiutmaningen Demokratin 100 år – Barns och ungas tankar om demokratins framtid i undervisningen. Det går redan nu att hitta inspiration och undervisningsexempel genom att läsa olika blogginlägg här på projektsidan. Skolverket har tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet valt att uppmärksamma jubileumsåret Demokrati 100 år – Skolverket. Hämta inspiration och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan; Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever. MUCF bidrar också med bland annat demokratipaket Prata demokrati som innehåller handledningar, inspirationsmaterial m.m.

Barns och ungas medskapande är avgörande för demokratins utveckling och framtid, så låt oss fråga dem; Hur mår demokratin i dag? Vad har de för idéer och tankar för att främja och stärka en levande demokrati och vilken roll spelar demokratin i samskapandet av en hållbar framtid? Hoppas ni följer med på äventyret och firar demokratin 100 år med Sustainable Poetry!