Elever (åk 1 och 2) på barn- och fritidsprogrammet i Trelleborg har lärt sig om de globala målen och poesi i ämnet svenska. Utifrån det har de planerat, genomfört och utvärderat en poesiaktivitet för barn i förskolan och grundskolan. Aktiviteten ingick i deras APL och berörde kurserna: svenska, lärande och utveckling och pedagogiskt ledarskap. Här följer tre exempel på aktiviteter som elever genomfört för att öka barns kunskaper om hållbar utveckling samtidigt som barnen fått vara med och ge röst kring det som är viktigt för var och en.

Lärande samtal

När eleverna var tillbaka på skolan, efter ett antal lärorika praktikveckor i förskolan och i grundskolan, berättade de engagerat för varandra om samtalen de haft med barnen om de globala målen och om deras kreativa poesiskapande.

Några veckor tidigare hade eleverna samarbetat först parvis och sedan på egen hand för att planera aktiviteten, definiera lärandemål, välja ut passande material och planera genomförandet. De utgick från planeringsmallen som används i apl-kurserna, vilket underlättade arbetsprocessen. En del i processen var att först genomföra aktiviteten själv för att sedan leda den tillsammans med barnen. Med avstamp i de globala målen, läsningen och samtalen utifrån bland annat boken “En droppe midnatt” av Jason Timbuktu Diakité och olika dikter samt eget diktande förberedde de sig för att genomföra aktiviteten med barnen. Vi samtalade bland annat om följande frågor: Hur inspirerar och utmanar vi barnen att ge röst? Vilket material passar för målgruppen? Hur inkluderar och engagerar vi alla i en nyskapande aktivitet som hållbar poesi? Samtalet kring olika sätt att uttrycka sig kom snabbt igång, likaså hur man ska leda på ett bra sätt så att aktiviteten inte avstannar och att alla får komma till tals. Eleverna hade många tankar att delge varandra. Vi pratade också om vikten av att i vardagen, genom alla skolstadier, arbeta aktivt med ett jämlikt och jämställt förhållningssätt. Alla barn ska erbjudas samma möjligheter till lärande och utveckling och inte begränsas av exempelvis könstillhörighet.

Barns tankar om jämställdhet

Målet med denna aktivitet är att få barnen att förstå vad jämställdhet handlar om.

Elev

När eleverna fortsatte att berätta om sina aktiviteter framträdde tecken på lärande och även glädjen som uppstår när eleverna har lyckats med en stor utmaning. En elev berättade om hur några utvalda bilder blivit utgångspunkt för ett samtal med barnen (5 åringar) i förskolan. När barnen samtalade utifrån bilderna, med stöd av frågor, skrev eleven ner deras tankar. De överraskades sedan av att eleven hade skapat en dikt där barnens föreställningar om könsroller hade vänts upp och ner; exempelvis berättade barnen att det är pappa som meckar med bilen och bygger saker och mamma som lagar mat och städar. Eleven skapade således en normkritisk dikt och läste upp dikten som fick väldigt god respons av både barnen och handledaren.

Barns tankar om miljöfrågor

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven hänvisar till läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev. 2019

Ytterligare en elev berättade om sina erfarenheter av att ha samtalat med barnen i förskolan (5-6 åringar) om de globala målen samt hur de skapat bilddikter genom Heartmaps : Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande (Georgia Heard). När eleven fångade upp elevernas erfarenheter och tankar, var det störst intresse för att samtala om miljöfrågor. De pratade om var skräpet hör hemma, att det är bra för miljön att välja cykel och att vegetarisk mat är bra för både människa och natur. När eleven reflekterade över sin ledarstil, så lyftes det demokratiska arbetssättet fram och hur viktigt det är att ha ett inkluderande förhållningssätt. Det var viktigt att alla fick komma till tals, berättar eleven.

Det var många av barnen som hade så mycket tankar och idéer på vad de skulle rita så vissa ritade både på framsidan och baksidan. Det var mycket roligt att se barnen så engagerade.

Elev

Barns tankar om jämlikhet

Barnen i årskurs 5 fick lära sig mer om jämlikhet och skapa egna dikter. Eleven som genomförde aktiviteten berättade att de började med att reda ut begreppet jämlikhet tillsammans. Syftet var att få syn på deras förkunskaper, därefter flyttades fokus till dikter. Barnen visste inte mycket om dikter, men de var nyfikna. De fick veta hur det är möjligt att skapa dikter på olika sätt och fick lyssna till en dikt som eleven själv skrivit i undervisningen i svenska. Dikten blev en modelltext som syftade till att inspirera och underlätta för barnen att komma igång med diktandet.

Målet med aktiviteten är att eleverna ska lära sig mer om jämlikhet. De ska även lära sig att skriva dikter.

Elev

Eleven skrev i sin reflektion att övningen utmanade barnen att tänka själva och klä sina tankar och idéer i ord.

Det blev en bra aktivitet, med ett bra resultat och många fina dikter. Eftersom de flesta inte hade skrivit dikter innan så lärde de sig något nytt.

Elev

Eleven berättar vidare att någon vecka senare fick barnen besök av Techno Slöjd och möjlighet att skapa egna låttexter. När inspiratören, som höll i workshopen, frågade om barnen kände till dikter så ropade barnen; “Ja”.

Eftersom de hade skrivit dikter med mig bara någon vecka innan så hade de redan förkunskaper och det tyckte jag var jättekul. När hon hade frågat och alla elever ropade “JA” så kände jag mig jättestolt, eftersom det var jag som presenterade och lärde dem det. Jag kände att jag hade gjort något viktigt som eleverna hade nytta av.

Elev

Elevernas medskapande i skolan och i yrkeslivet

Genom att planera, genomföra och utvärdera en egen poesiaktivitet med koppling till de globala målen för hållbar utveckling har eleverna fått möjlighet att utveckla såväl initiativförmåga som kreativitet för att kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt tillsammans med barn. De har haft ett stort medskapande i val av både arbetsprocess och innehåll och fått uppleva hur deras lärande och handlingskompetens får betydelse för barns språk- och kunskapsutveckling samt lärande för hållbar utveckling i yrkeslivet.

En grundläggande tes för lärande är ”att man förstår något bättre när man förklarar det för andra”, det vill säga kommunikation är viktig för utveckling av egen förståelse och lärandet i allmänhet.

“Vägen från kunskap till handlingskompetens”
Oleg Popov, Umeå Universitet