Barn och unga har rätt att drömma och känna hopp om framtiden. De har rätt att bemötas med respekt, uttrycka sina tankar och åsikter och rätt att utvecklas och nå sin fulla potential. Sedan januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, lag i Sverige.

Genom att inkludera barnkonventionen i undervisningen kan vi öka kunskapen om barns rättigheter och bland annat ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter kring samskapandet av vår samtid och framtid. Genom att skapa poesi för en hållbar framtid berättar vi för barn och unga att deras röster är viktiga.

Boken “Du har rätt” av Jason Timbuktu Diakité och Matilda Westerman kan användas som utgångspunkt i undervisningen för att samtala om barnkonventionens 54 artiklar och mänskliga rättigheter samt för att skapa dikter om demokratins framtid. I boken finns berättelser som griper tag i läsaren och konkreta råd och idéer för hur barn kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. I lärarhandledningen till boken skapad av Linda Engvall betonas högläsningen och samtalet där eleverna kan dela tankar och erfarenheter med varandra. Handledningen innehåller dessutom förslag på olika aktiviteter som övar elevernas empatiska förmåga, förståelse och solidaritet. De kan förslagsvis dela åsikter om vad de tycker är rätt och orätt och argumentera och diskutera olika handlingsalternativ.

Vidare finns det dels stöd för läsprocessen såväl inför läsningen som under och efter läsningen, dels möjlighet att få veta mer om författarna och deras barndom och dels varför de skrivit boken. I boken berättar Jason om mobbningen och rasismen han blev utsatt för i skolan och hur det var att försöka stå upp för sig själv. Eleverna kan förslagsvis reflektera över om de vågar stå upp för sig själva och för andra som blir utsatta för exempelvis mobbning och rasism. Matilda beskriver att vuxna lyssnade på henne som barn och i lärarhandledningen finns förslag på frågor som eleverna kan reflektera över: Tycker du att vuxna lyssnar på dig, varför/varför inte tror du att de gör/inte gör det? och vad skulle du vilja säga till de vuxna som inte lyssnar på barn och barns åsikter? Varför tycker du att det är viktigt att vuxna lyssnar på barn?

Skapa poesi utifrån barnkonventionen

När eleverna tillägnat sig kunskaper om barnkonventionen kan de förslagsvis skapa dikter (antingen i grupp eller på egen hand) om olika ämnen som tas upp i artiklarna, exempelvis jämlikhet, rasism, mobbning, utanförskap, framtidshopp, barnets bästa i fokus, yttrandefrihet och identitet. Hur skulle barnkonventionen se ut om barnen fick gestalta den genom poesi? Genom att skapa poesi för en hållbar framtid berättar vi för barn och unga att deras röster är viktiga.

Bild: Bonnier Carlsen