Silent Books är ordlösa böcker som blivit alltmer populära de senaste åren. Det är bildernas berättarkraft som sammanlänkar den kulturella och språkliga mångfalden.

Alla, oavsett modersmål, kan ta del av samma berättelser och utifrån samtal kring olika erfarenheter och tolkningar få syn på sina egna och andras tankar. Böckerna kan användas på många olika sätt, bland annat som grund för poesiskapande. I boken Skönlitteratur i värdegrundsarbetet av Jenny Edvardsson presenteras olika böcker som kan kopplas till hållbarhetsfrågor och värdegrundsarbetet som förväntas genomsyra all undervisning i skolan. Förutom Silent Books, exempelvis Ankomsten av Shaun Tan, Dörren av JiHyeon Lee och Hundpromenaden av Sven Nordqvist som uppmärksammas i slutet av boken, så finns tips på olika skönlitterära böcker indelade efter stadierna F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet.

Poetiska ingångar till värdegrundsarbetet

Edvardsson resonerar kring vad skönlitteraturen kan bidra med i undervisningen och hänvisar bland annat till läsforskaren Judith Langers tankar i Litterära föreställningsvärldar, 2005, sid. 17;

All litteratur, både de historier vi läser och de vi berättar, låter oss se människans potential. När den är som bäst är litteraturen intellektuellt provocerande samtidigt som den gör saker mer mänskliga, den låter oss se på tankar, tro och handlingar ur en mängd olika vinklar.

Sid. 23

Hon lyfter också den teoribildning som Sustainable Poetry bland annat vilar på, dvs. critical literacy, vilket innebär att inte bara läsa och skriva i traditionell mening utan om att ingå i en social praktik där det är möjligt att också uttrycka sig genom andra modaliteter och medier. Perspektivet riktar dessutom fokus på att utveckla elevernas kritiska blick genom att synliggöra sociokulturella faktorer som makt, kön, klass, etnicitet, funktionsvariation etc. Syftet är dels att utveckla elevernas omvärldsförståelse, dels att stärka deras kritiska förhållningssätt till olika beskrivningar av världen och dels att möjliggöra för deras röster att höras (se Edvardsson, 2020; Janks, 2010; Bergöö & Jönsson, 2012). I boken finns Janks fem begrepp som stöd för lärares planering av undervisning förklarade. Design handlar om elevernas skapande. Edvardsson skriver;

Som lärare har man ett ansvar att alla elever kan göra sin röst hörd. Design är nära förknippat med re- och dekonstruktion.

sid. 39

Genom ett medskapande i Sustainable Poetry och arbetet med poesi och hållbarhet i undervisningen får eleverna verktyg och strategier för att analysera och rekonstruera texter samt även dekonstruera texter efter nya mönster. De ges också möjligheter att skapa texter som bygger på olika modaliteter samt skapande utifrån helt andra uttryck. Bland annat genom att inkludera Silent Books i undervisningen kan elevernas nyfikenhet väckas för att kritiskt analysera bilder. Det är något Edvardsson betonar som viktigare än någonsin eftersom bildflödet är så stort i vårt samhälle. Att vara visuellt läskunnig är en en betydande medborgerlig grundkompetens, så skolan har ett viktigt uppdrag att möjliggöra för denna kompetens att utvecklas genom hela skoltiden;

I bilder kan man signalera makt, brist på makt, avstånd, närhet, utanförskap, gemenskap och så vidare och läser man bilder okritiskt låter man bara rådande normer stå oemotsagda. Det vill vi inte.

sid. 128

Lyssna till Jenny Edvardsson som berättar hur Silent Books kan användas som utgångspunkt för poesiskapande tillsammans med eleverna. Kanske vill eleverna med avstamp i värdegrundsfrågorna och skönlitteraturen dela sina tankar och idéer om demokratins utveckling och framtid? Mer information om poesiutmnaingen finns här: Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Alla kan vara med – förskola, grundskola och gymnasium.

Läs mer:

Bergöö, K & Jänsson, K (2012). Glädjen i att förstå. Språk och textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur.

Edvardsson, J (2020). Skönlitteratur i värdegrundsarbetet. Lund: Studentlitteratur.

Janks, H (2010). Literacy and power. London: Routledge.