“Flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle”

Jezik je moj ponos 

pa i snaga.

Jezik je moja ljepota 

i pun je blaga.

Maja, åk 6 Kunskapsskolan

Internationella modersmålsdagen

Vems röster får höras och vilka språk får ta plats? Språklig mångfald bör ses som en resurs både i samhället och i skolans undervisning och lärande. Såväl lärare som skolbibliotekarier spelar en viktig roll och kan genom samskapande öppna upp för dessa möjligheter. Den 21 februari varje år firas Internationella modersmålsdagen runt om i världen och årets tema handlar om att “främja flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle” (Unesco). Temat går hand i hand med ett av Sustainable Poetrys mål, vilket innebär att lyfta språklig mångfald och erkänna att flerspråkighet är viktigt i samskapandet av inkluderande skolor.

Transspråkande i det flerspråkiga och interkulturella rummet

Modersmålsenheten i Trelleborg har uppmärksammat den internationella modersmålsdagen genom att tillsammans med eleverna samtala om språk, vikten av modersmål och fördelar med att kunna flera språk. Eleverna har fått tänka och reflektera över vad deras modersmål betyder för dem och en del tankar har skrivits på tavlan. Läraren har läst korta dikter högt som handlar om språk/modersmål och efter samtal kring dikterna har elever fått möjlighet att skapa egna dikter med temat ”modersmål”. 

Läraren berättar; dikterna skrevs först på modersmålet. Eleverna talade om vad som ska skrivas, inspirerade varandra, omformulerade varandras ordval och fraser tills de tillsammans var nöjda och läraren kunde skriva det på datorn. Under processen samtalade vi bland annat om struktur, ord och begrepp för att uttrycka känslor och rim. Eleverna kunde se på tavlan vad läraren skriver och tvekade inte att ”rätta” och komma med andra förslag. Dikten lästes flera gånger och redigerades innan vi var helt klara. När vi var klara med dikterna på modersmålet arbetade vi med att översätta texten till svenska. Nu fick vi läsa rad för rad igen och samtala kring olika begrepp, översätta och jämföra dessa två språk. 

Dikterna som skapats har lästs av andra elever och varit underlag till vidare samtal och inspiration för diktskrivande. Dikten som inleder inlägget är skriven på både kroatiska och svenska av Maja, åk 6:

Mitt språk är min stolthet

och även styrka. 

Mitt språk är min skönhet

och full av lycka.

Fler dikter finns att läsa här: International Mother Language Day

Internationella perspektiv och dynamiska kunskapsutbyten

Projektet stärker således språklig mångfald och dikterna möjliggör att undersöka och uppleva världen med språket som resurs. I en globaliserad värld får det internationella perspektivet och de gränsöverskridande och dynamiska kunskapsutbyten en allt viktigare roll. Det är vårt uppdrag att rusta barn och unga väl för att bli aktiva medskapare i ett internationaliserat arbetsliv och samhällsliv. Genom “Sustainable Poetry” som är ett internationaliseringsprojekt (eTwinning) har lärare och elever i olika länder uppmärksammat och samskapat kring internationella modersmålsdagen. I filmen “Mother Language day” delas hur elever och lärare uppmärksammat dagen i Strambino i Italien.

Elever och lärare i Strambino i Italien

Fler dikter finns att läsa här: International Mother Language Day

Tips!

Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. – Världens Bibliotek