Vems röster får höras? Vilka är tysta? Vad försöker dikten göra med mig som läsare? Med vilka värderingar är dikten skriven? Det är några frågor eleverna får reflektera över i samband med läsningen av dikten “Still I Rise” av Maya Angelou.

I svenskundervisningen (gymnasiet) arbetar vi utifrån ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv. Eleverna läser gemensamt “En droppe midnatt” av Jason Timbuktu Diakité och i bokens inledning finns några rader i Maya Angelous dikt. Vi började med högläsning, vilket gav eleverna en gemensam upplevelse och närvaro i fjärrundervisningen. När vi läst diktraderna gemensamt fick eleverna lyssna till Maya Angelou.

Genom förhållningssättet i critical literacy läser eleverna både med och mot innehållet i boken, vilket innebär att förstå, analysera och värdera innehållet i sitt sammanhang och samtidigt utveckla förståelse för att en text presenterar ett av många sätt att betrakta världen. Det ger eleverna en möjlighet att “läsa” världen och träna på att inta en kritisk och undersökande hållning. Vi samtalade om att texter aldrig är neutrala.

Vi människor lever under varierande villkor och ser på oss själva, andra och världen utifrån olika perspektiv. När vi tolkar och skapar texter gör vi det utifrån specifika syften och positioner, och våra sätt att uttrycka oss kan alltid kopplas till frågor om makt och kritisk medvetenhet

(E. Bergh Nestlog & N Larsson (red.) Svenska – Ett kritiskt ämne. Svensklärarens årsskrift 2016.)

Eleverna fick välja ut några ord ur dikten som de vill samtala om vid nästa tillfälle, likaså fundera över varför de tror att Timbuktu valt att ta med dessa diktrader i inledningen av boken.

Därefter fick eleverna tid att på egen hand läsa några sidor ur boken och arbeta för att stärka läsförståelsen genom textkopplingar: text-själv koppling, text-text koppling och text-världen koppling. Text till själv– koppling innebär att eleverna kopplar händelseförloppet i boken till något de själva varit med om. Text till text – koppling handlar om att de relaterar händelseförloppet till något de läst i en annan text exempelvis bok, film, dikt etc. Text till världen– koppling innebär att koppla händelseförloppet till något som sker runt omkring i det verkliga livet – till omvärlden. Eleverna dokumenterar i sina digitala läsloggar som sedan används som underlag och stöd under boksamtalet. Det ska bli intressant att ta del av vilka ord de valt ut och hur de sätter ord på sina läsupplevelser och iakttagelser, lyssnar på varandra och diskuterar. Fortsättning följer…

Ord är inte oskyldiga, skriver forskaren Janks, ord gör oss till dem vi är. Därför behöver elever få möjlighet att själva beskriva och sätta ord på sina erfarenheter, iakttagelser och upplevelser. 

(Bergöö, Kerstin, Klassrummet – en plats för tillhörighet 2018).

Lyssna till ett samtal mellan forskare om critical literacy och vad detta förhållningssätt kan innebära för undervisningen: Critical Literacy – Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv