Nu har läsårets samskapande startat. I projektplanen finns en karta att navigera efter – mål, riktning och process för hela poesiäventyret fram till Världspoesidagen 2021. Det finns även en läsfrämjande”happening” i samband med Världsbokdagen. Välj själv i vilken omfattning du/ni vill medverka i projektet – lokalt, nationellt och/eller internationellt. Alla kan vara med och hitta sin egen ingång till det globala samskapandet där vi tillsammans 1) lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, 2) ger hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolans och skolans undervisning och 3) stärker genomförandet av Agenda 2030 med inriktning på mål 4 och delmål 4.7. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Länk till projektplanen

Professionella lärande gemenskaper

En av de viktigaste motivationsfaktorerna i alla organisationer är övertygelsen om att det arbete som görs är värdefullt och meningsfullt, att det gör en positiv skillnad i världen.

Dafour & Marzano (2017)
Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultaT s. 195; se även Håkansson & Sundberg (2018)Utmärkt ledarskap i skolan. Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse.

Projektet bygger på deltagande design där alla medskapare har en betydande roll i att bygga professionella lärande gemenskaper. Tillsammans fokuserar vi på en samarbetande kultur över ämnesgränser och skolgränser med fokus på undervisningsutveckling som stärker elevernas deltagande i undervisningen och deras måluppfyllelse samt deras röster och medskapande i samhällsutvecklingen. Projektet öppnar också uppför möjligheter att samarbeta med skolbibliotek och andra aktörer utanför skolan.

Genom att ta del av varandras undervisningsexempel kan vi arbeta med designmönster, vilket bidrar till reflektioner kring olika didaktiska val. Vi kan också hjälpa varandra att frigöra tid genom att inte ”uppfinna hjulet på nytt” utan istället skala upp goda undervisningsexempel i fler klassrum (jfr Håkansson & Sundberg (2018) Utmärkt ledarskap i skolan. Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse).

Skapa en internationell dimension i undervisningen

Genom att arbeta med Sustainable Poetry kan du också skapa en internationell dimension i undervisningen. I förskolans och skolans läroplaner lyfts det viktiga internationella perspektivet fram som ska främja barns och ungas förståelse för värdet av mångfald; att utveckla deras förmåga att förstå och leva sig in i andra individers villkor och värderingar. Det lyfts också fram hur samhällets ökade internationalisering ställer krav på att kunna se det lokala i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet. Klicka på länken för att läsa mer om det globala samskapandet och hur du kan ansluta till projektet via eTwinning, som är en digital samarbetspalttform för lärare och elever.

Länk till projektet på eTwinning