“Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans”

Illustration av Emma, Liljeborgsskolan i Trelleborg

Sustainable Poetry syftar till att ge barn och unga goda förutsättningar att tillägna sig och vidareutveckla kunskaper om hållbar utveckling. Genom ett dynamiskt samskapande inkluderas de i kreativa processer kring agenda 2030 och ger röst kring komplexa frågor som berör såväl deras egna liv som vår gemensamma framtid.

I regeringens proposition om Agenda 2030 “Sveriges genomförande av Agenda 2030, som nyligen presenterades, betonas barns och ungas medskapande, vilket är så viktigt: “Ge nästa generation inflytande över dagens beslut.” Barns och ungas perspektiv, engagemang och nytänkande är av stor betydelse för genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt.

Genom ett medskapande i Sustainable Poetry lär sig barn och unga om de globala målen, om barns rättigheter i samhället och att “uttrycka sin mening och bli lyssnade på, vilket är en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn” (Prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030). Genom det kreativa och meningsfulla skapandet får de således syn på och förståelse för samtidens och framtidens utmaningar och möjligheter, hittar sin egen röst och involverar sig i samtidens och framtidens komplexa frågor och beslutsfattande.

I den samskapande processen, som bygger på designtänknade, framträder principen om att ingen ska lämnas utanför. Lärare över ämnesgränser och skolstadier, bibliotekarier, musiepedagoger med flera nyttjar digitaliseringens möjligheter och det samskapande perspektivet för att bygga en samarbetande kultur och professionella gemenskaper för lärande (Richard Dufour och Robert J. Marzano). På så vis kan alla barn och unga oavsett förutsättningar och behov inkluderas i den sociala gemenskapen och skapa poesi för en hållbar framtid genom olika uttryckssätt.

Poesi, lärande för hållbar utveckling och digitalt samskapande möjliggör samspel mellan tanke och känsla och konst och vetenskap. Det ger barn och unga verktyg för att navigera i det okända, experimentera, utmanas att tänka utifrån ett helhetsperspektiv och visualisera sig framtiden – den som ännu inte finns. Ska vi nå de globala målen behövs en holistisk inramning; koppling mellan olika discipliner där samtliga dimensioner av hållbar utveckling utmanar och samspelar.

I skrivande stund skapas den digitala poesiantologin Imagine – Better days will come som skildrar barns och ungas perspektiv under coronapandemin och den framtid som tar vid. Den blir ett viktigt bidrag i arbetet med att stärka barns och ungas perspektiv och medskapandet i en ny berättelse om framtiden.

Fenix

Världen ser ut att dö

Men det är inte allt

Världen ändras hela tiden

Och på väg mot nästa anhalt

Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans

Världen likt allt annat

Vill existera i balans

Det började inte med mig

Det slutar inte med dig

Allt du någonsin haft

Kommer finnas på display

Det som fanns före

Är större än oss båda

Men det blir inte värre än så

Det kan jag lova

Ludwig, åk 9.