Samskapandet mellan eleverna på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och eleverna på IIS Ferrari, Chairavalle, Italien intensifieras. Eleverna har haft fjärr- och distansundervisning under flera veckor och fortsatt kommunicera genom digitala brev och att dela dikter med varandra. Nu handlar breven och dikterna mycket om deras upplevelser av coronakrisen.

De förenas bland annat i utmaningen att ha skola hemma, men sedan går det isär eftersom eleverna i Italien dessutom är isolerade i hemmet, vilket eleverna i Sverige inte upplevt. De upplever en hel del oro, ovisshet och sorg, vilket vi kan samtala om i skolan. Vi är glada att kunskapsutbytet eleverna emellan kan ge glädje och gemenskap i en svår tid. Språk-, läs- och skrivarbetet blir för eleverna meningsfullt, lärorikt och stärkande. De får syn på sina egna tankar och skapar samtidigt förståelse för andras perspektiv.

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internatio­nella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

Ur Läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet
Av Valentina Fera, lärare påIIS Ferrari, Chairavalle. Skolans hemsida

Vi har distansundervisning på grund av Corona viruset och jag har nog aldrig sagt det här förut, men jag saknar att gå till skolan och träffa mina lärare.

Elev, IIS Ferrari, Chairavalle

(Texten uppdaterad 17/4)