”Jag gör icke dikter utan jag skapar mig själv, mina dikter äro mig vägen till mig själv.”

Edith Södergran (Litteraturbanken)

Hur väcker vi elevernas nyfikenhet för den svenska poesin, litteraturhistoria och att läsa för förståelse, att komma bakom det manifesta i texten, att lära sig att uttolka djupare betydelser (Martinsson, B-G. Därför läser vi skönlitteratur. Lärportalen, Skolverket) i en tid när andra texttyper konkurrerar om elevernas uppmärksamhet?

I samband med introduktionen av det globala målet 5 och litteraturhistoria läste vi dikter av Edith Södergran, bland annat Vierge moderne och Dagen svalnar. Därefter utforskade vi hur Molly Sandén vävt ihop dikterna och tonsatt dessa på sitt eget vis i programmet Helt lyriskt. Vi började med högläsning och därefter parsamtal med fokus på tolkning och känslor. Eleverna fick snabbt syn på att dikter betyder olika saker för olika individer. Det var troligen lättare för eleverna att relatera till innehållet eftersom vi också lyssnade på Molly Sandéns version Jag e.

Tanken med undervisningen var att ge eleverna nya textupplevelser. Molly Sandéns Jag e var välbekant för eleverna, men Edith Södergran var det ingen som hört talas om. Tillbaka till frågan; hur vi väcker elevernas intresse för att lära sig om centrala svenska verk och författarskap samt utvecklar förmågan att sätta in dessa i ett sammanhang? Hur får vi eleverna intresserade av att läsa med inlevelse, reflektera och producera egna texter med utgångspunkt i det lästa?

Nästa lärsekvens var att sätta dikterna i en historisk kontext och utforska vem Edith Södergran var. En poet före sin tid, vad menas med det? Vi tog hjälp av Litteraturbankens material som innehåller dikter och förslag på samtalsfrågor. Vi samtalade om de fyra stroferna i kärlekshistorien Dagen svalnar och stannade upp vid den sista strofen, dels eftersom det står att i en svensk diktantologi från 1928, ‘Levande svensk dikt’, har sista strofen utelämnats och dels för att Molly Sandén valde just den strofen som refräng. Eleverna fick samtala om vad det kan tänkas bero på?

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ –
du är besviken.

Under närläsningen av Vierge moderne fokuserade vi bland annat på titeln; Den moderna jungfrun. Eleverna spekulerade… Vi samtalade vidare om Södergrans kvinnoideal och om jämställdhet; mål 5 i Agenda 2030. Eleverna förde ett kritiskt livligt samtal om kvinnoideal, bland annat om den modiga kvinnan som går sin egen väg, om #Metoo, influencers m.m. Det märktes att jämställdhet är en viktig fråga för unga; de har mycket att säga och vill påverka. Genom dikterna och det kreativa skapandet av masker kan de göra sina röster hörda.

Vidare styrde jag om samtalet till metaforerna i dikten, vilket syftade till att eleverna skulle få syn på vilken betydelse skapande av bilder kan få för en dikt. Flera elever släppte snabbt fokus på metaforerna och identifierade den upprepande delen jag är som då fick oss att samtala om diktens form och stilfiguren anafor, det vill säga när alla rader i dikten inleds med samma ord.

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.

Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,

jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol …

Det var många som blev nyfikna på Edith Södergrans dikter och kanske berodde det på att vi kopplade ihop dikterna med Molly Sandéns bidrag i Helt Lyriskt eller så kanske det var för att de fick uppleva en annorlunda läsupplevelse genom textnära läsning med stor öppenhet för personlig tolkning? I år gör vi en favorit i repris och kopplar Molly Sandéns Jag e till två moderna gudar, identitet och genus, som vi utforskat i konstutställningen Gudar och monster på Trelleborgs museum tidigare i höst. Eleverna inspirerades av konsten, skapade egna masker från grunden och parallellt dikter som skall harmoniera med masken och de moderna gudarna identitet och/eller genus. En väldigt lärorik utmaning för eleverna…

Eleverna som antagit utmaningen att skriva i Edith Södergrans anda ges möjlighet att medverka i skrivtävlingen Jag skriver i dina ord. En skrivtävling för gymnasieelever som går ut på att de ska komponera ihop en ny text utifrån en dikt eller en låt. Eleverna fick uppmaningen att “ta ut svängarna rejält” som förmedlas på tävlingssidan. Efter lovet blir det bearbetning av dikterna, samtal kring Vierge Moderne och Dagen svalnar, dekorering av maskerna och slutligen, om eleverna önskar, bidrag både i den nationella tävlingen Jag skriver i dina ord och den lokala tävlingen Sustainable Poetry.

Det är väldigt inspirerande och lärorikt att ta del av hur Edith Södergrans dikter och Molly Sandéns tonsatta version av mixen Vierge moderne och Dagen svalnar fått fart på elevernas poesiskapande och nyfikenhet på litteraturhistoria. Det är många gånger, som sagt, svårt att väcka elevernas intresse för litteraturhistoria och inte minst poesi. Det gäller att hitta en ingång som fångar eleverna; musik, konst och hållbar utveckling har den effekten. I kursen svenska 1 arbetar eleverna snarlikt, men inte lika fördjupat kring litteraturhistoria, som i kurserna svenska 2 och 3.

Under Trelleborgs poesifestival blir det poesiutställning och poesimaraton till minnet av Edith Södergran – en nyskapande poet som var före sin tid. Då får vi ta del av elevernas kreativa poesiskapande och utforska hur de lyckades få masken, dikten och identitet och/eller identitet och genus att harmoniera med varandra.

Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg