I Sustainable Poetry samarbetar lärare för att stärka barns och ungas språk- och kunskapsutveckling, lärande för hållbar utveckling och stärker deras medskapande i demokratin. Dessutom byggs en lärande gemenskap där alla inkluderas. Eleverna kan använda olika språk som stöd för sin utveckling i svenska och producera dikter på flera olika språk. Transpråkande är en medveten strategi som används inom projektet och samskapandet mellan lärare i olika ämnen, modersmålslärare, studiehandledare m. fl. stärker inte bara elevernas lärande och utveckling utan även lärarnas. Win-Win!

En undervisning som stödjer elevernas hela språkliga repertoar skapar utrymme för deras lärande och identitetsutveckling, visar forskare som Ofelia García och Gudrun Svensson. När eleverna inte behöver lämna vissa av sina språkliga och kulturella erfarenheter utanför skolan får de större möjligheter att lyckas. Vår forskning visar att en avgörande faktor för framgång är att skolan utformar en lokal utbildningspolicy för stöd av flerspråkighet.

Åsa wedin – Transpråkande som röd tråd – Pedagogiska magasinet

Klicka här om bilden inte visas!