Eftersom samhället och dagens skola kännetecknas av språklig och kulturell mångfald, behöver lärare bli bättre på att synliggöra vilken resurs flerspåkighet är i elevens lärande men också för individen och samhället. Den enspråkiga normen som många gånger dominerar undervisningen i skolan utmanas genom Sustainable Poetry. Genom att arbeta med projektet i undervisningen blir alla språk viktiga och synliga.

Mitt språk är min frihet är skapad av Gaiath på språkintroduktion.

Translanguaging handlar förutom om språk och kunskaper också om identitet; när skolan vågar utmana den enspråkiga normen och tillåter flera språk i klassrummet, oavsett ämne, får de flerspråkiga eleverna större tillit till sig själva och känner stolthet över sin bakgrund. (Translanguaging utvecklar språk och identitet – Pedagog Göteborg)

I Sustainable Poetry samskapar vi bortom ämnes- och språkgränser och frambringar en lärande gemenskap där alla kan läsa, skapa och dela poesi på lika villkor. Det är en mänsklig rättighet att få tala sitt eget språk, att få lära sig läsa och att få ge röst kring viktiga livsfrågor.

Språket är en krona på mitt huvud,

språket är mitt hjärta

och mitt liv.

Klicka här om bilden inte visas!