Engagera dina elever i livsviktig poesi

En ny syn på barn och unga som en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram.

Barnombudsmannen

Sustainable Poetry och barnkonventionen

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att alla barn och unga ska ges möjlighet att lära sig om barnkonventionen i skolan. Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Vad är viktigt för barn och unga idag?

Genom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet framgår det tydligt att alltfler unga världen över vill göra sina röster hörda och agera för att bekämpa klimatförändringarna. I Sustainable Poetry framgår samma mönster, barn och unga som vill ge röst kring olika komplexa hållbarhetsutmaningar (inte bara klimatfrågan) och ingå i en lärande gemenskap där de ges möjlighet att aktivt vara med och påverka framtiden. Sustainable Poetry vill möjliggöra deras önskan, men utan skolstrejk, genom att ge hållbarhetsfrågorna större utrymme i svensk skola. Forskaren Maria Ojala har genomfört studier som visar att det kollektiva engagemanget ger en känsla av gemenskap och blir meningsfullt för var och en i vardagen. I arbetet med Sustainable Poetry märks det tydligt hur arbetet med poesi sammanlänkat med Agenda 2030 skapar mening och ökade kunskaper samtidigt som det stärker elevernas självförtroende och gemenskapen kring något som är så mycket större än oss själva – vår gemensamma framtid. Vi delar en gemensam vision och det innebär att alla är på väg mot samma mål – en hållbar framtid för alla.

– Att finna något att engagera sig inför som är viktigt för det egna jaget men också för det större samhället är något som är viktigt för alla människor, inte minst unga, och är förknippat med utökat välmående.
Vi pratar mycket om klimatångest men det handlar också om gemenskap, man kämpar mot ett gemensamt mål – att rädda världen?

Maria Ojala, SVT (2019) Greta Thunbergs väg från skolstrejkande tonåring till ikon

“Allt verkar omöjligt innan man har klarat av det” – Mandela

Det är tydligt inskrivet i skolans styrdokument att alla lärare ska få in hållbar utveckling i sina ämnen, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Sustainable Poetry har bland annat skapats utifrån tanken att stärka lärares lärande så att hållbarhetsfrågorna får en central plats i skolan, i alla ämnen, genom alla skolstadier och inkluderar alla elever oavsett förutsättningar. Det är ett samskapande projekt där varje lärare eller lärarteam, tillsammans med sina elever, utforskar och designar sin väg fram mot det gemensamma målet och är medskapare i en stor lärande gemenskap som firas varje år i samband med World Poetry Day. I projektet vävs språkutveckling samman med ämneskunskaper och värdegrundsfrågor.

Hoppas du blir nyfiken och vill anta en ny utmaning tillsammans med dina elever och kollegor under kommande läsår.

Lämna ett svar